Vedtekter

Våre vedtekter:

§ 1. MENIGHETENS NAVN

Menighetens navn er Misjonskirka Kristiansund. Menigheten er tilsluttet Misjonsforbundet.

§ 2. FORMÅL OG MOTTO

2.1 FORMÅL

Menighetens formål er å virke for Guds rikes vekst og utbredelse i Kristiansund og omegn, i vårt eget land og de land som vi som kirke ønsker å prioritere.

Menighetens formål er:

 • Å lede mennesker inn i et varmt og lovprisende felleskap
 • Å fostre mennesker til etterfølgere av Jesus Kristus
 • Å lede mennesker til tro og felleskap med sin frelser
 • Å stå sammen med alt Guds folk
 • Å stå sammen med Misjonskirken Norge i region og sentralt
 • Å påvirke lokalmiljøet positivt gjennom åndelig og sosialt arbeid
 • Å være misjonal i vår tekning og handling

2.2 VISJON

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Å være:

 • En lovprisende kirke
 • En disippelgjørende kirke
 • En kirke som hjelper mennesker å finne veien til tro og frelse
 • En kirke som ledes av ledere, som utruster og setter menigheten i stand til å tjene med sine gaver

§ 3. MENIGHETSPRINSIPPER

 1. Bibelen er menighetens eneste rettesnor fortro, liv og lære
 2. Menigheten bygger på Den apostoliske trosbekjennelse
 3. Menigheten er åpen for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus og ønsker å leve etter Guds ord
 4. Innen menigheten skal det råde full samvittighetsfrihet, med hensyn til dåp, nattverd og eventuelt medlemskap i annet evangelisk trossamfunn
 5. Alle medlemmer bør være døpt i den treenige Guds navn
 6. Menigheten praktiserer menighetsdemokrati, alle medlemmene har stemme-, forslags- og talerett
 7. Menigheten bygger på et kongregasjonalistisk menighetssyn

§4 MEDLEMSKAP

4.1 MEDLEMSKRITERIER

Menigheten er åpen for mennesker

 • som ved troen på den treenige Gud har tatt i mot frelsen i Kristus Jesus
 • som ønsker å leve etter Guds ord
 • som ønsker å dele fellesskap og ansvar sammen

4.2 MEDLEMS OPPTAGELSE

 1. Den som ønsker medlemskap, sender søknadskjema til menighetens lederskap eller pastor
 2. Menighetens lederskap/pastor skal gi søkeren kjennskap til menighetens vedtekter og prinsipper, og gjennom personlig samtale gjøre seg kjent med søkeren
 3. Menighetens lederskap behandler søknaden. Hvis søknad godkjennes, opptas vedkommende som medlem i et menighetsmøte eller et offentlig møte. Medlemssak kan også kunngjøres for menigheten

4.3 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

 1. Den som ønsker å melde seg ut av menigheten, sender skriftlig melding til menighetens lederskap.
 2. Et medlem som aktivt motarbeider menighetens formål og prinsipper, og som ikke retter seg etter gjentatte oppfordringer fra menighetens lederskap, kan fratas sitt medlemskap. Avgjørelsen fattes av lederskapet, men kan etter anmodning fra det aktuelle medlem bringes inn for menighetsmøtet til endelig avgjørelse.

4.4 MEDLEMSKAP I DET REGISTRERTE TROSSAMFUNNET

Før den som søker kan tas opp som medlem i trossamfunnet må det

 • enten foreligge skriftlig utmelding fra annet trossamfunn
 • eller godtgjøres at den som søker ikke er medlem i et annet trossamfunn

Den som ønsker å melde seg ut av trossamfunnet må sende skriftlig utmelding til den registrerte forstander.

§5. BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Det skal legges til rette for at barn og ungdom opplever seg som en integrert del av menigheten. Menighetens barne- og ungdomsgrupper er tilsluttet Misjonskirken UNG.

§ 6. ÅRSMØTET

Årsmøtet er menighetens øverste myndighet. Menigheten avholder ordinært årsmøte en gang i året. Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis menighetens lederskap vedtar det, eller mer enn en tredjedel av menighetens medlemmer krever det.

Årsmøtet innkalles skriftlig med forslag til dagsorden, årsberetning, årsregnskap og valgkomiteens foreløpige orientering, senest fjorten dager før årsmøtet.

6.1 VEDTAKSMYNDIGHET

Lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er fremmøtt. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.

Saker som krever 2/3 flertall er:

 • Ved valg av leder
 • Ved valg av medlemmer til lederskap
 • Oppløsning/Fusjon av menighet Jfr. §12
 • Vedteksendring jfr § 13.

Det er ikke mulig å innstille benkeforslag på noen av disse tjenestene, men det skal skje på ordinær måte.

6.2 ANSVARSOMRÅDE
Årsmøtet behandler:

 1. Konstituering, med følgende punkter:
 • godkjenning av innkalling
 • godkjenning av dagsorden
 • valg av ordstyrer
 • godkjenning av forretningsorden
 • valg av sekretær og to representanter til å undertegne protokollen
 • valg av tellekorps
 1. Årsberetning for siste år
 2. Årsregnskap med revisjonsrapport for siste år
 3. Budsjett for neste år
 4. Årsrapporter fra menighetens organiserte grupper
 5. Revisorgodkjent oppstilling over samlede inntekter og utgifter for menighetens organiserte grupper
 6. Øvrige saker menighetens lederskap legger frem
 7. Innkomne saker
 8. Valg

Årsmøtet ledes av menighetens valgte leder eller pastor inntil ordstyrer er valgt.
Årsmøtet skal kun behandle saker som står på dagsorden.

6.3 VALG
6.3.1 Lederskapet

Årsmøtet velger menighetens lederskap.
Lederskapets sammensetning fremgår av § 8.
Ved særskilt valg velges

 • leder

Deretter velges

 • minimum to medlemmer

Valgperioden for de valgte medlemmene i lederskapet er to eller tre år.

6.3.2 Øvrige valg
Årsmøtet velger:

 • valgkomité bestående av en leder og minimum to medlemmer for ett eller to år. Pastor eller andre ansatte kan ikke velges til valgkomiteen
 • revisor for menigheten
 • revisor for menighetens organiserte grupper

Dersom noen foreslår det skal alle valg foretas skriftlig.

§ 7. MENIGHETSMØTET
Menighetsmøtet er menighetens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Menighetsmøte avholdes ved behov, men bør avholdes minst en gang i halvåret.

Menighetsmøtet er et forum der medlemmene

 • utvikler åndelig fellesskap
 • inspirerer og bygger hverandre opp
 • får orientering om lederskapets arbeid
 • samtaler om viktige veivalg og strategier for å nå den visjon som menigheten har
 • Spørsmål som diskuteres og avgjøres ved valg er:
 1. Saker av vesentlig økonomisk betydning som det ikke er tatt høyde for i budsjettet
 2. Ansettelser
 3. Betydelige endringer av menighetens virksomhet. Eks. salg av bygg, lån etc.

Hvis det skal behandles saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, gjelder de samme regler for innkalling, vedtaksmyndighet og konstituering som for årsmøtet, jf § 6.

§ 8. LEDERSKAP

8.1 LEDERSKAPET
8.1.1 Lederskapet består av:

 • valgt leder
 • valgte medlemmer
 • menighetens pastor(er)

Menighetens Hovedpastor har stemmerett. Andre pastorer har ikke stemmerett.
Hovedpastoren kan være stedfortreder for den valgte lederen i situasjoner der lederen av ulike årsaker ikke er i stand til å lede.

8.1.2 Ansvarsområde
Lederskapet skal lede menighetens virksomhet i samsvar med menighetens formål, visjon og prinsipper.

Lederskapet skal stimulere til et åpent og levende menighetsfellesskap, blant annet ved å legge til rette for:

 • forkynnelse, fostring, tjeneste og diakoni
 • åndelig og sosialt arbeid i lokalmiljøet
 • engasjement i Misjonskirken Norges felles hjemme- og ytremisjonsarbeid

Lederskapet har ansvar for at menighetsmessige handlinger som for eksempel barnevelsignelse, dåp, nattverd, konfirmasjon, vigsel og begravelse, blir ivaretatt.

Lederskapet skal videre

 • organisere den daglige ledelse av menigheten
 • ta ansvar for føring av menighetens medlemsprotokoll
 • følge opp vedtak i årsmøtet og menighetsmøtet
 • innstille i alle saker til årsmøtet
 • utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett for menighetens virksomhet
 • forberede valg av valgkomité for årsmøtet
 • forberede valg av revisorer for årsmøtet
 • forvalte menighetens eiendommer og øvrige midler i samsvar med årsmøtets vedtak og forutsetninger
 • ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i menigheten

Lederskapet kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver.

Den valgte lederen sammen med en annen/pastor representant for lederskapet tegner for menigheten.

8.1.3 Vedtaksmyndighet

Lederskapet har en generell myndighet innenfor saker som relateres til daglig drift, vedtatte planer og budsjett.

Lederskapet er beslutningsdyktig når femti prosent og minst tre av lederskapets medlemmer deltar i beslutningen. Votering avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har den valgte lederen dobbeltstemme.

Saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning skal legges frem for menighetsmøtet til avgjørelse. Jf. § 7.

8.1.4 Prokura

Prokura ivaretas av leder eller pastor. Ved opptak av lån og større økonomiske handlinger må det undertegnes av Leder og pastor/annen.

8.2 PASTOR OG REGISTRERT FORSTANDER

Pastorens oppgaver bestemmes av menighetens behov og pastorens utrustning og nådegaver. 

Den konkrete beskrivelse av oppgavene kan blant annet følge av:

 • Pastorens dialog med menigheten forut for ansettelse
 • Kallsbrev/ansettelseskontrakt/arbeidsbeskrivelse
 • Medarbeidersamtaler med menighetens valgte leder
 • Pastorens løpende dialog med det øvrige lederskapet om arbeidet i menigheten

Menighetens pastor(er) må være registrert(e) forstander(e) i trossamfunnet for å kunne:

 • føre trossamfunnets protokoll
 • utføre vigsel
 • skrive ut attester med offentlig troverdighet, eksempelvis vigselsattest

§ 9. VALGKOMITEEN

Valgkomiteen forbereder valg av

 • menighetens lederskap

Valgkomiteen er ansvarlig overfor menighetens årsmøte, men bør i sitt arbeid være i dialog med menighetens lederskap. Enhver kandidat for lederskap skal ha en samtale med menighets hovedpastor før vedkommende blir innstilt av valgkomiteen. Valgkomiteens foreløpige orientering om valgene sendes ut
sammen med sakspapirene til årsmøtet. Komiteens endelige innstilling fremlegges for årsmøtet.

Valgkomiteen leder de valg den forbereder.

Avstemningsresultatene skal opplyses for årsmøtet.

§ 10. KONFLIKTER

Dersom det oppstår en konflikt som menigheten ikke er i stand til å løse selv, skal saken forelegges til mekling for en instans utpekt av Misjonskirken Norges hovedstyre. Skulle det ikke lykkes å oppnå enighet, treffer Hovedstyrets avgjørelse.

Ingen enkeltperson eller gruppe har rett til å kreve deling eller å få tilbake det som en gang er gitt til menigheten. Menighetsmedlemmer som bryter med Misjonskirken Norges menighetsprinsipper har intet krav på menighetens eiendeler.

Ved konflikter i læremessige spørsmål, anbefales menigheten å søke råd hos Misjonskirken Norges Predikant- og menighetsråd.

Hvis menigheten overgår til prinsipper som strider mot Misjonskirken Norges menighetsprinsipper, tilfaller eiendelene Misjonskirken Norge som i den grad det er mulig skal benytte midlene til evangelisk virksomhet på stedet. Misjonskirken Norges hovedstyre avgjør hva som må anses som stridende mot Misjonskirken Norges menighetsprinsipper.

§ 11. MØTEPROTOKOLLER

Det skal føres protokoll fra årsmøtets forhandlinger og vedtak fattet i menighetsmøter. Disse protokollene skal være tilgjengelig for menighetens medlemmer ved forespørsel.

Det skal føres protokoll fra møter i lederskapet.

§ 12. OPPLØSNING/FUSJON

Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap. Forslaget, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest fjorten dager før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norge som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet.

Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av Misjonskirken Norges hovedstyre.

Dersom menigheten over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet, kan Misjonskirken Norges hovedstyre beslutte menigheten oppløst.

§ 13. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til endringer i vedtektene sendes menighetens lederskap minst tre måneder før årsmøtet. Endringsforslag, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer, senest en måned før årsmøtet.

Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i sine statutter skal disse oversendes Misjonskirken Norges hovedstyre til godkjenning.

Powered by Cornerstone